DOCUMENTS I LINKS D’INTERÈS

Documents per fer recurs al Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya (TEARC) demanant l’Acumulació del recurs.
Important: atenció al model d’escrit que escolliu ja que si la propietat està en sòl repercutit (tipus cas antic Òdena, L’Espelt, Sant Pere, etc) cal presentar l’escrit que a la part superior dreta del document hi ha la lletra “R”, i si la propietat està en sòl UNIFICAT (tipus urbanització Puig Rabat o L’Espelt) cal presentar el document que te posada la lletra “U” a la part dreta superior del document.

Per les persones que tenen la propietat en una zona de valor de sòl REPERCUTIT.
Nom de l’arxiu RRRR RecursTEARC.X.Acumular

Per les persones que tenen la propietat en una zona de valor de sòl UNITARI.
Nom de l’Arxiu UUUU RecursTEARC.X.Acumular

 

Document que explica què és una "Declaración":
Declaración

Explicació de què és una "DECLARACIÓN" segons el Cadastre:
Procedimientos catastrales: Declaraciones

http://www.catastro.meh.es/esp/procedimientos/f_proc1.asp

Baixar-se el Formulari 904N que serveix per fer una DECLARACIÓ en cas que calgui modificar dades errònies d'usos del nostre immoble. Al final del formulari s’indica la documentació a aportar
Formulari

Baixar-se el Formulari 902N que serveix per fer una DECLARACIÓ en cas que calgui modificar dades del nostre immoble per nova construcció, ampliació, reforma o rehabilitació de bens immobles. Al final del formulari s’indica la documentació a aportar.
Formulari

Web de la Dirección Gneral del catastro. És una web amb moltissima informació. Com totes les web del Ministeri d’Hisenda està molt ben feta i és relativamnet fácil trobar les coses.
http://www.catastro.meh.es/default.asp

Procedimientos: Modelos de declaraciones. Modelo 904N. S’explica per què serveix el Formulari 904N
http://www.catastro.meh.es/esp/procedimientos/declaraciones/904N.asp

Per si voleu conèixer la llei que defineix de què va el Cadastre: Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (BOE de 8 de marzo de 2004)
Real Decreto Legislativo

La desastrosa ponència de valors que es va fer a Òdena al 2007 Obra mestra de la Sra. Talieh Farzannejad Reihani, Tècnica d’Inspecció del Cadastre i de la Ponència de Valors d’Òdena (1,3 Mb)
Ponència

REAL DECRETO 1020/1993 DE 25 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS NORMAS TÉCNICAS DE VALORACIÓN Y EL CUADRO MARCO DE VALORES DEL SUELO Y DE LAS CONSTRUCCIONES PARA DETERMINAR EL VALOR CATASTRAL DE LOS BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA (B.O.E. de 22 de julio 1993). Per si voleu conèixer les normes que fa servir el cadastre per saber el valors del vostre immoble. Hi trobareu com es valoren els immobles, els coeficients que es poden aplicar, etc.
Normes valoració