ASPECTES POSITIUS DEL PLA

• És el primer intent de previsió i planificació de com s’ha d’urbanitzar la Conca.

• Marca un sostre de creixement que fins ara no existia

• Aposta pel transport col·lectiu, principalment ferroviari

• Pot permetre:

• Organitzar el creixement residencial

• Assegurar el sòl industrial necessari pel desenvolupament econòmic de la Conca

• Establir les bases per assegurar un equilibri entre creixement i preservació del territori

ASPECTES MILLORABLES DEL PLA

• La difusió per ser enriquida la proposta

• Plantejar diferents alternatives de creixement

• El sostre de creixement podria definir-se per terminis o percentatges de creixement

• La Junta de Andalucia debat una legislació que impedeixi créixer als municipis més d’un 30% d’un número d’habitants en un període concret.

• Diu el pla que el desenvolupament urbanístic està condicionat a l’existència de les infraestructures, però no defineix si les proposades han d’estar construïdes parcialment o en la seva totalitat.

• Contradicció: Les infraestructures tenen un termini d’execució que pot depassar els 20 anys. En aquest cas el pla esdevé inaplicable.

• Poca definició en la ubicació i tipologia dels serveis.

• Repartir el volum de creixement residencial al voltant d’Igualada que també pot admetre creixements residencials per tal de fer un repartiment més equitatiu

• Les zones protegides s’haurien de quadruplicar més enllà de les reserves previstes pel sol fet de ser inundables

• Es preveu al sector nord una reserva de 90 Ha. per producció (activitats de valor afegit), magatzematge i logística (de poc valor afegit i poca ocupació)

• Caldria reservar grans espais verds com a zona lúdica integrats a la ciutat

ASPECTES NEGATIUS DEL PLA

Planteja un model de creixement i de ciutat molt pobre

• Rebutja el valor afegit que suposa l’existència del món rural que tenim a la Conca.

• Aposta pel creixement exponencial enlloc de marcar un sostre de creixement raonable. Conceptes com doblar la població i sostenible són totalment incompatibles

• Ignora la necessitat d’espais i infraestructures dedicats al coneixement. Potenciar l’adquisició de coneixement com a motor: per assolir un desenvolupament industrial innovador i competitiu generador d’oportunitats
- WEB Diputació de Barcelona: “Societat del Coneixement: Un dels objectius estratègics del govern de la Diputació de Barcelona per al present mandat és l’assoliment d’unes ciutats i viles on el coneixement sigui un objectiu central de l’acció local”

• Planifica la creació de sòl industrial barat. Ens venem el territori per poc preu. “Pa per avui i gana per demà”


No soluciona reptes claus i històrics de la Conca

• No soluciona els desplaçaments amb tren a Barcelona/Baix Llobregat:
- No proposa cap millora al Carrilet
- L’eix ferroviari transversal:
- Ràpid fins a Manresa.
- Després fins a Barcelona amb les línies existents.
- Suposa un canvi de tren
- Suposa un canvi en l’amplada de via (carrilet fins Martorell)

• L’Autovia A2 tornarà a quedar dins la trama urbana. Sense possibilitat de desplaçament.

Oblida la planificació d’aspectes absolutament indispensables

• Són viables les infraestructures proposades?, com es paguen? No inclou l’estudi preceptiu de la viabilitat i finançament de les infraestructures.

• L’INUNCAT (Pla d’Emergències d’Inundacions a Catalunya) declara el riu Anoia pel seu pas per Igualada com a zona d’alt risc d’inundacions. No preveu l’augment del risc d’inundacions (Zona Molí Nou on hi aboquen tots els torrents) que suposa la impermeabilització de 1.100 noves Ha.

• El riu Anoia no pot diluir, assumir, el cabal d’aigües grises generades per l’augment de població.

• No defineix com ha de ser el consorci o mancomunitat que haurà de regir la nova ciutat.


• Manca de respecte al territori i a la identitat dels seus habitants

• El Pla suposa la pràctica desaparició de prop d’una cinquantena de masies i l’activitat agrícola-ramadera que porten a terme.

Per tant, el Pla dibuixa un model de ciutat que, no només no augmenta, sinó que disminueix la qualitat de vida


ASPECTES DEL PLA DIRECTOR QUE CONSIDEREM QUE SÓN POSITIUS, MILLORABLES O NEGATIUS